• KOCHAM RĘCZNĄ NA ORLIKU

  07.06.2018

  W poniedziałek 04 czerwca uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w finałowym turnieju wojewódzkim "KOCHAM RĘCZNĄ NA ORLIKU" - największym projekcie sportowym poświęconym piłce ręcznej dla dzieci klas I-IV. Rozgrywki te rozpoczęły się w kwietniu a zakończą się turniejem ogólnopolskim w Kaliszu. Nasi zawodnicy z łatwością przebrneli etap kwalifikacyjny rozgrywek,  jednak w województwie musieli uznać wyższość rywali. Ostatecznie po trzech meczach finał mazowiecki kończymy na czwartym miejscu. A oto skład naszej drużyny: Jakub Arażny, Rafał Banaszek, Jakub Matak, Michał Opłotny, Mateusz Rybak, Karol Więch, Kamil Wolszczak. Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w galerii.

   

 • PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

  30.05.2018

  UWAGA!

  OBIADY

  CZERWIEC 2018

   

  35,00 zł

   

  Wpłat dokonujemy w dniach
  01.06.2018 r. – 10.06.2018 r.

   

  Proszę o wpłacanie kwot, które podawane są na kartkach rozdawanych dzieciom.  

  PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!

 • RODO - informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem

  25.05.2018

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ZOFII SOLARZOWEJ W MIĄSEM 

  Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje. 

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

  Administratorem danych osobowych uczniów Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem jest
  Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem:
  adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 44, 05-240 Miąse
  telefon: 29 757 30 50
  mail: miase@op.pl 

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

  Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Zespole Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD).  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): 
   
  mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl 

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW 

  Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu: 
   
  1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

  2) realizacji celów związanych z promocją działań Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej  w Miąsem poprzez udostępnianie,
  np. na oficjalnych stronach internetowych - informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie
  w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

  KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 

  Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych
  na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją Zespołu Szkół będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie na szkolnych tablicach informacyjnych, szkolnej gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych. 

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji.

  KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW  

  W związku nauką w Zespole Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem, Zespół Szkół może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów: 

  Lp.  Kategorie danych Podstawa prawna
  1. dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres  zamieszkania i zameldowania, itp. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej –  Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
  2. informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych)
  3. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.
  4. informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkół.
  5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej ucznia
  6. Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju
  7. Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach
  8. Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia
       

   

   PRAWO DOSTĘPU 

  Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania,
  a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia. 

  PRAWO DO SKARGI 

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo,
  iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

  Podanie danych osobowych ucznia opisanych w rubryce 1-7 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania,
  a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Zespole Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów.
  Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach
  o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział. 

 • SPOTKANIE Z MARCINEM PRUSEM

  24.05.2018

  To był niezwykły czwartek! 17.05.2018 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pana Macieja Oleksiaka uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce siatkowej Pana Marcina Prusa. Pan Marcin w niezwykle interesujący i przejmujący sposób opowiadał o rozwoju swojej kariery oraz drodze do reprezentacji narodowej. Poruszał przy tym kwestie wartości, ideałów i szacunku które każdy młody, nie tylko sportowiec, powinien mieć i których powinien przestrzegać. Gorące podziękowania dla Pana Marcina Prusa za ciekawą lekcję oraz dla Pana Mariusza Stępczyńskiego za zaproszenie na warsztaty.

 • WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY

  12.05.2018

  W piątek klasy  VII oraz II i III gimnazjum wzięły udział w czterogodzinnych warsztatach z pierwszej pomocy. Najpierw odbyły się zajęcia z panią psycholog, która przekazała informacje na temat powodów udzielania lub nie pomocy w nagłych wypadkach przez przypadkowych świadków. Uczniowie dowiedzieli się, że nieudzielenie pomocy osobie potrzebującej jest czynem karalnym, oglądali filmiki pokazujące znieczulicę w naszym kraju. Kolejną część warsztatów stanowiły zajęcia praktyczne prowadzone przez ratowników medycznych. Wszyscy uczyli się, jak poprawnie przeprowadzić pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, próbowali swoich sił przeprowadzając resuscytację (RKO) z użyciem fantomów. Warsztaty były bardzo interesujące i mamy nadzieję, że dzięki praktycznym ćwiczeniom żaden z naszych uczniów nie zawaha się udzielić pierwszej pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba. Kilka zdjęć z zajęć można obejrzeć w galerii.

 • WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

  11.05.2018

  Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Samorządowego Przedszkola w Miąsem na rok szkolny 2018/2019:

  Dzieci przyjęte:
  1. Zuzanna Guzek
  2. Natalia Jurek
  3. Leonard Krzywiecki

  Dzieci nieprzyjęte:
  1. Aleksander Wielgo

 • MAJOWE ŚWIĘTO

  28.04.2018

  Dniu radości, dniu wesela!

  Jak szeroki polski kraj,

  Niechaj okrzyk w niebo strzela

  Vivat! Vivat! Trzeci Maj!

  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to święto  ważne dla wszystkich Polaków. W naszej szkole każdego roku przygotowujemy uroczystą akademię, aby uczcić to ważne wydarzenie. Nie inaczej było w tym roku. Podczas krótkiego apelu przypomieliśmy wszystkim uczniom wydarzenia sprzed 227 lat.

 • WIERSZ O BIBLIOTECE

  28.04.2018

  Konkurs na wiersz o bibliotece został rozstrzygnięty. Poniżej zamieszczamy kilka utworów autorstwa naszych uczniów. Miłej lektury!

   

  Biblioteka!  Biblioteka!

  Pani Hania na Was czeka.

  Są tu bajki i słowniki

  i komiksy z Myszką Miki.

                         Jest tu kącik mały ale,

                         jest wesoło i wspaniale.

   

                         U Pani Hani w bibliotece,

                           wiele książek tu znajdziecie:

                           Mickiewicza, Sienkiewicza,

                           a kiedy Cię nuda bierze

                             pograj sobie w bibliotece.

   

                                U Pani Hani w bibliotece,

                             nie tylko książki znajdziecie.

                        Tu są gry i zabawy,

  Znalezione obrazy dla zapytania obrazki biblioteka                                                    nudy nie znajdziecie wcale !

                                                 Natasza Kurek

   

  Biblioteka jest fajna, bo można wypożyczyć książkę.

  Lena Stępień

   

  Biblioteka to jest super.

  Bo tam są książki,

                                                  a nawet to, że Pani jest rozpromieniona.

           Jest tam bardzo dużo humoru,

  ale nie byle jakiego, to super humor.

  A Ty zdecyduj sam czy jesteś czytelnikiem.

  Jak to mówią „Książka to nie kara”.

  Wiktoria Wielgo

   

  Lek na głowę jest w aptece, a na nudę w bibliotece !

  Podobny obraz Nikola Komorowska

   

  W naszej bibliotece książek jest bez liku.

  Każda książka jest wyjątkowa,

  do przeczytania dla Ciebie gotowa.

  Znajdziesz w nich odpowiedzi na wszystkie pytania

  i ciekawe rzeczy do opowiadania.

  Bartosz Więch

   

  Tylko Pani Hania wie,

  która książka leży gdzie.

  Ona pomoże wybrać Ci

  najciekawszą z przygód.

  Więc nie zwlekaj, nie leń się!

  Znalezione obrazy dla zapytania obrazki biblioteka Biblioteka fajna jest!

  Karol Więch

   

   „W bibliotece”

  Tu od rana Pani Hania

  Znów książeczki nam pogania.

  Żeby biegać już przestały

  I dla dzieci uśmiech miały.

  Tu z Panią porozmawiać …

  Tam w Dobble można zagrać …

  Tu książkę ktoś przeczyta,

  Lub wrzuci do kącika …

  Choć na przerwie tylko pięć minutek coś zrobimy

  To zawsze świetnie się bawimy !

  Oliwia Więch

  Znalezione obrazy dla zapytania obrazki biblioteka

   

  „Wiersz o bibliotece”

  Ta biblioteka to dla mnie całe życie,

  Bo mogę tam z Panią Hanią pożartować.

  Jest tam dużo humoru i radości

  Można się tam pośmiać i wypożyczać książki

  Tam w bibliotece Pani Hania

  Jest radosna codziennie.

  U Pani Hani zawsze można posiedzieć

  Zawsze można znaleźć ciekawą książkę!

  Łukasz Wielgo

 • Rekrutacja do przedszkola - termin uzupełniający!

  23.04.2018

  Szanowni Państwo! 

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się uzupełniająca rekrutacja do przedszkola.

  Rekrutacja będzie trwała od 23-25 kwietnia 2018 r.

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin_rekrutacji_-_Przedszkole_2018.2019(1).doc

  Wniosek_o_przyjecie_do_Samorzadowego_Przedszkola_w_Miasem_2018.2019(1).docx

  Oswiadczenie_-_rodzic_samotnie_wychowujacy_dziecko_2018.2019.doc

  Oswiadczenie_-_rodzenstwo_kandydata.docx

   

 • SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT

  16.04.2018

  W piątek uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Przeszliśmy wiele kilometrów i zebraliśmy mnóstwo śmieci, którymi zapełniliśmy wiele worków.

  SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT - Obrazek 1     W akcji bierzemy udział każdego roku i zauważyliśmy poprawę, czyli odpadków jest coraz mniej. Nadal są niestety osoby, dla których las czy rów stanowi doskonałe miejsce na pozbycie się odpadów i niepotrzebnych rzeczy.                                  SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT - Obrazek 2  

  Mamy jednak nadzieję, że świadomość społeczeństwa dotycząca ochrony środowiska będzie coraz większa i może nadejdzie dzień, kiedy nie będziemy znajdować śmieci podczas wędrówki po lesie czy przejażdżki rowerem. Czego sobie i wszystkim życzymy!!!

  SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT - Obrazek 3

 • WYNIKI REKRUTACJA

  06.04.2018

  W zakładce REKRUTACJA znajdują się listy dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2018/2019

 • POWITALIŚMY WIOSNĘ!!

  21.03.2018

  Zima nie chce nas opuścić, chociaż już na nią czas. Postanowiliśmy przetrzeć drogę wiośnie i mimo niesprzyjającej pogody, mroźnego wiatru i zimna ruszyliśmy w pochodzie z Marzannami. Wszystkie kukły zostały zniszczone i mamy nadzieję, że wraz z dymem uleci też zima i w końcu nadejdzie słonko i ciepło. A tymczasem ogrzewaliśmy się przy ognisku piekąc kiełbaski, które później ze smakiem zajadaliśmy. Teraz będziemy z niecierpliwością czekać na piękną wiosnę! A w galerii mamy zdjęcia z dzisiejszego dnia. Zapraszamy!

 • SUKCES W KONKURSIE RECYTATORSKIM

  11.03.2018

  SUKCES W KONKURSIE RECYTATORSKIM - Obrazek 1

  9 marca w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu odbył się gminny etap 41 Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka".  Uczennice klasy VI - Angelika Padamczyk, Sandra Petryna i Wiktoria Stępień pod kierunkiem p. Kingi Sobiesiak przygotowały recytację wybranych utworów literackich. Wszystkie dziewczynki  zaprezentowały wysoki poziom.

  SUKCES W KONKURSIE RECYTATORSKIM - Obrazek 2

  Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Sandra Petryna, która swoją interpretacją utworu Agnieszki Osieckiej zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Gratulujemy wszystkim uczennicom, a Sandrze życzymy powodzenia w kolejnym starciu. 

 • UWAGA!!

  06.03.2018

  Szanowni Rodzice, przypominamy, że nieobecność dziecka na obiadach zgłaszamy w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem 29 757 30 50 w godzinach 7.30 -  8.00 w dniu nieobecności lub w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka. 

 • 26.02.2018

  Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i Przedszkola Samorządowego w Miąsem. Rekrutacja będzie trwała od 1 do 23 marca. Prosimy o składanie wypełnionych dokumentów, które znajduja się w zakładce REKRUTACJA 2018/2019. 

 • 16.02.2018

  Ogłaszam "Konkurs na czytelnika roku". Konkurs trwa do końca maja bieżącego roku i rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach:

  1. klasy I - V

                              2. klasy VI - III gimnazjum.

  Organizator: pani Hanna Białek

 • KONKURS DIECEZJALNY

  05.02.2018

  Diecezja Warszawsko - Praska ogłasza konkurs diecezjalny dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających na lekcje religii z okazji peregrynacji kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach Diecezji Warszawsko – Praskiej oraz z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  Młodzi kreatorzy mody miłości - „Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej” dla uczniów klas I-III. Zadaniem dzieci jest zaprojektowanie i wykonanie sukni dla Matki Bożej w formie plastycznej, na podstawie pobranego szablonu z wydziału katechetycznego, do ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

  Piszemy do Królowej Polski - „Na początku mego listu...” dla uczniów klas IV-VI. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do Matki Bożej Królowej Polski na dowolnie wybrany temat. Może to być list, który „informuje“ Matkę Bożą o jakiejś ważnej dla dziecka sprawie osobistej, rodzinnej, parafialnej. Dla osób zainteresowanych historią, inspiracją do pracy może być 100-na rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Poniżej regulamin i szablon.

  regulamin_konkursu.docx

  MB_Czestochowska(szablon).pdf

  Zapraszamy do udziału!

 • RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!

  30.01.2018

  Razem można więcej!

  Ponad pół tony darów zebrali wolontariusze z Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem podczas tegorocznej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Utworzone paczki świąteczne trafiły do wielu rodzin z Gminy Tłuszcz
  i do Domu Dziecka w Równem.

  Przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy szczególnie mocno odczuwamy potrzebę dzielenia się z innymi tym, co mamy, nie dziwi zatem popularność akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” organizowanej od 1993 r., a kierowanej przez Ewę Dados. Jak mówi jej organizatorka, „wszystko jest możliwe, jeśli tylko chcemy,
  a dobro – kiedy się je dzieli – w fascynujący sposób mnoży się w naszych sercach”.

  RAZEM MOŻNA WIĘCEJ! - Obrazek 1

  Akcja zbiórki trwałej żywności, odzieży, środków czystości, słodyczy i zabawek dla potrzebujących rodzin odbywała się w grudniowe soboty i niedziele.
  Od 4 lat aktywnie włączają się w nią również uczniowie Zespołu Szkół w Miąsem. Na terenie czterech tłuszczańskich sklepów pod opieką Emilii Suchockiej, Weroniki Charysz-Pyrzyńskiej, Ewy Babis, Olgi Kurek zbiórkę prowadziło 21 wolontariuszy, którzy chętnie i bezinteresownie poświęcili wolny czas, by pomóc najbardziej potrzebującym. Akcja okazała się sukcesem, a z zebranych darów utworzono wiele paczek.

  Niezmiernie cieszymy się, jako szkoła, z udziału w tym pięknym wydarzeniu
  i jesteśmy dumni z postawy, jaką reprezentują nasi wychowankowie – ich wrażliwość oraz zdolność do działania dla innych są godne podziwu.

  Sukces akcji nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie w nią wielu osób
  i instytucji. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się do niego przyczynili.

  RAZEM MOŻNA WIĘCEJ! - Obrazek 2

  A są to przede wszystkim mieszkańcy gminy Tłuszcz, na czele z Panem Pawłem Bednarczykiem – Burmistrzem Tłuszcza i Panem Waldemarem Banaszkiem – Wiceburmistrzem Tłuszcza, 21 wolontariuszami z Zespołu Szkół w Miąsem oraz właściciele sklepów: Zarząd sklepu API Market, Małgorzata i Dariusz Paziowie Magdalenka „Groszek”, Zbigniew Paczuski „TOPAZ” Barbara i Jan Owczarscy „TOPAZEXPRESS” na terenie których odbywały się zbiórki darów.

  Również gorąco dziękujemy pozostałym darczyńcom, a zarazem wieloletnim przyjaciołom akcji Państwu: Danucie i Janowi Mućkom firma – „Dom” w Tłuszczu, Magdalenie i Dariuszowi Romańskim – sklep „Magda” w Tłuszczu, Teresie i Markowi Skołorzyńskim – sklep „U Tereski” w Miąsem.

  Hojność ludzi dobrej woli jest imponująca, dlatego też z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję zbiórki szczerze wierząc, że ponownie uda się pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

 • KONKURS CZYTELNICZY

  09.01.2018

  Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczy pt."Musisz przeczytać tę książkę". Zadaniem uczestników jest zareklamowanie książki i zachęcenie do jej przeczytania. Prace w dowolnej formie (prezentacja, plakat lub praca plastyczna) należy składać do 15 marca w bibliotece szkolnej. Zachęcamy do udziału w konursie!

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  09.01.2018

   Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie w  dniu 11.01.2018 r. o godz. 1700 . Pierwszą częścią spotkania będzie pogadanka "ZABAWA, PSOTA, PRZEMOC" prowadzona przez pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a kolejną spotkanie z wychowawcami. 

   

strona:

WIADOMOŚCI

KONTAKT

 • Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
  05-240 Miąse
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 44
 • tel. (029) 757 30 50
  fax. (029) 757 30 50

GALERIA ZDJĘĆ