Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej

 

REGULAMIN

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zespołu Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem

 

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu (dojścia) do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 3. Świetlica szkolna jest dla wychowanków miejscem, które zapewnia:
 1. opiekę, pomoc i radę w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności,
 2. odpoczynek czynny, ruch (na boisku szkolnym, w sali zabaw, na placu zabaw) i kontakt z przyrodą,
 3. naukę organizowaną w odpowiednim miejscu i przy właściwej pomocy,
 4. rozrywkę, zabawę realizowaną pojedynczo, w małych grupach i zbiorowo,
 5. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań, dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

 

Prawa i obowiązki wychowanka

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 • wyboru własnej formy aktywności spośród propozycji zajęć,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, zabawek, gier, filmów,
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
 • korzystania z organizowanych form dożywiania.
 • życzliwego, podmiotowego traktowania.
 1. Uczniowie oczekujący na zajęcia i kończący zajęcia lekcyjne zobowiązani są przyjść do świetlicy szkolnej i zgłosić swoją obecność wychowawcy.
 2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
 • systematycznego udziału w zajęciach,
 • zgłoszenie wychowawcy każdorazowego wyjścia z sali,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • korzystania z wyposażenia świetlicy wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu w stołówce szkolnej, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • pozostawiania tornistra w wyznaczonym miejscu,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.
 1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za udział w konkursach, w postaci:
 • dyplomu,
 • drobnej nagrody rzeczowej.
 1. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu świetlicy przewidziane są następujące kary:
 • upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy,
 • powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu.

WIADOMOŚCI

KONTAKT

 • Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
  05-240 Miąse
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 44
 • tel. (029) 757 30 50
  fax. (029) 757 30 50

GALERIA ZDJĘĆ